Bazar.oko.cz - Najděte si svou nabídku

Vaše vysněná nabídka na dosah oka

Spousty aktuálních nabídek na jednom místě a každý den přibývají nové.

Cena od: do:


Správce služeb:


 • Provozovatelem na tomto serveru je autorizovaný operátor a správce (dále jen správce). Na tomto serveru nabízí správce služby, které umožňují uživatelům zveřejňovat na server textové, obrazové nebo multimediální informace (pouze další DATA). Služby serveru umožňují publikovat, hrát, mazat a dále s těmito daty pracovat. Při použití speciálních služeb a produktů může server využívat služby připojené k jiným serverům. Služby také umožňují uživateli přístup k dalším serverům provozovaným správcem
 • Uživatel Serverových služeb je každá osoba, která používá Server a přijala tyto Podmínky při používání Serveru, nebo osoba, která se chce zaregistrovat v souladu s těmito Podmínkami a / nebo se již zaregistrovala k používání zvláštních Služeb na Serveru.
 • Podmínky pro začátek používání služeb serveru jsou, že uživatel podmínky akceptuje. Uživatel, který dříve přijal předchozí a platné podmínky / podmínky před spuštěním nových podmínek, objasňuje, že uživatel přijal nový revidovaný soubor podmínek.
 • Přijetím podmínek uživatel souhlasí s těmito podmínkami a přijímá vše, co s sebou nese.
 • Používá-li uživatel služby serveru, je povinen poskytnout platnou e-mailovou adresu a případně další údaje, které správce požaduje, aby nebyly osobní povahy a splňovaly pravidla podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě porušení těchto pravidel má Administrátor právo smazat data, případně změnit nebo vyplnit vysvětlující komentáře, a to vše bez upozornění uživatele. Jedná se zejména o diskriminační a rasistické texty, obrázky se slavnými lidmi, obrázky obsahující speciální snadno rozpoznatelné detaily nebo propagandu nebo reklamní materiál.
 • Pro data zveřejněná uživatelem na server platí zvláštní pokyny a omezení. Uživateli je zakázáno zveřejňovat speciální odkazy na URL v datovém obsahu nebo reklamu na komerční službu nabízenou konkurenty, která má konkurenční zvrat a záměr na serverech spravovaných správcem. V případě porušení těchto pravidel má Administrátor možnost smazat taková speciální data a vyloučit uživatele z dalšího přístupu ke Službám na dobu neurčitou. Uživatel musí tyto pokyny respektovat.
 • Správce si vyhrazuje právo přesunout reklamu do jiné kategorie, pokud text předložený uživatelem neodpovídá navrhované kategorii.
 • Kromě výše uvedených podmínek není uživatel oprávněn upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby, se kterými přicházíte do styku prostřednictvím serveru služeb nebo z nich vytvářet další obsah. Uživatel není oprávněn používat Služby na serveru k žádnému jinému účelu, který je v rozporu s platnými zákony nebo těmito podmínkami. Uživatel nesmí používat Služby způsobem, který by mohl poškodit nebo způsobit nefunkčnost nebo přetížení nebo vytvořit nevyváženost ve funkcích serverů provozovaných Správcem nebo jeho přidruženými subjekty, nebo bránit používání takových serverů nebo serverů jinými osobami. Uživatel nesmí za žádných okolností shromažďovat žádný materiál týkající se služeb serveru, který dosud (nebo již nebyl) zveřejněn nebo nabízen službami správce.
 • Uživatel dále souhlasí s tím, že služby nabízené serverem mohou být připojeny k jiným webovým serverům (dále jen přidružené servery). Přidružené servery nejsou pod kontrolou správce, který proto není odpovědný za obsah žádných přidružených serverů ani za obsah umístěný na stránkách přidružených serverů ani za jakékoli změny nebo aktualizace, ke kterým dojde na přidružených serverech. Správce neodpovídá za webové vysílání ani za žádný jiný přenos přijatý / z jakéhokoli přidruženého serveru. Zahrnutím těchto smluvních podmínek do služeb serveru to neznamená, že správce bude schvalovat veškerý obsah nebo obsah těchto propojených serverů nebo jinak přidružený k těm, kteří je provozují. Uživatel má výhradní odpovědnost za to, aby se seznámil s tím, jak tyto servery fungují a jaké jsou podmínky a podmínky používání, a je odpovědný za dodržování těchto podmínek / podmínek.
 • Na tomto serveru nejsou shromažďovány žádné osobní údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Jediným kontaktem je e-mailová adresa, která patří uživateli, případně mobilní číslo v šifrované podobě, vždy ve spojení s heslem vytvořeným uživatelem. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace se zadanými údaji uživatele. Pokud si to uživatel vyžádá (i bez důvodu), data zadaná uživatelem budou vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že byla přijata všechna možná opatření a preventivní opatření k ochraně dat před neoprávněným použitím třetí stranou.
 • Uživatel musí očekávat, že údaje, které jsou dobrovolně poskytovány v průběhu diskusí a zasedání nebo na jiných automaticky generovaných stránkách, mohou být použity třetí stranou. Správce však není odpovědný za žádné neoprávněné / cizí uživatele nebo třetí strany, kde tito jednotlivci mohou přistupovat k údajům pro konkrétní uživatele nebo jejich účty nebo speciální databáze pod správcem nebo partnery databáze pomocí služeb serveru a pokud tyto informace používají na neoprávněným způsobem nebo je sdělit jedné nebo více třetím stranám. Uživatel si musí být tohoto rizika vědom v souladu s výše uvedenými riziky, že data mohou být neoprávněně použita třetími stranami.
 • Uživatel souhlasí se zasláním SMS na telefonní číslo poskytnuté uživatelem v souvislosti se začátkem (začátky) využívání služeb serveru. Průvodce těmito textovými zprávami je správce serveru, takže textová zpráva může být informativní nebo propagační povahy. Správce takové aktivity nepovažuje za spam. Uživatel se může dohodnout, že takové textové zprávy NEJSOU odesílány, nebo může informovat administrátora pomocí formuláře.
 • Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb serveru narazí na názory nebo návrhy (poštou nebo e-mailem nebo jinak), dává uživateli administrátorovi právo získat přístup k jeho činnostem, i když se rozumí v autorském zákoně (dále jen Příspěvky): používat, měnit, publikovat, distribuovat, kopírovat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, reprodukovat, sublicencovat, přenášet a prodávat jakoukoli takovou komunikaci a vytvářet s ní spojené dílo, udělit sublicenci třetí straně, která má neomezené právo na realizaci a předchozí práva udělená v souladu s těmito příspěvky. Na základě převodu těchto příspěvků není správce povinen tyto příspěvky používat a může tyto příspěvky ze stránek na základě vlastního rozhodnutí smazat. Za poskytování těchto práv uživatel nedostává žádnou odměnu.
 • Správce administrátorů je oprávněn kontrolovat data z profilů uživatelů, kteří používají služby serveru ze statistických důvodů. Je také oprávněn informovat přidružené servery o statistických údajích uživatelům využívajícím služby serveru. Správce je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto textové odkazy nebudou obsahovat žádná data, která jakýmkoli způsobem způsobí, že uživatel bude kontaktován bez předchozí žádosti nebo jinak identifikován. Uživatel služeb serveru tímto souhlasí.
 • Správce je oprávněn vymazat uživatelská data serveru, je-li to nutné pro dodržení zákonů nebo v případě soudního nebo správního řízení vedeného správcem nebo proti správci. Jedná se o ochranu práv správce (administrátorů) na přidružené servery nebo ve zvláštních případech, kdy jde o ochranu soukromých informací poskytovaných uživatelem pomocí služeb serveru nabízených serverem nebo třetí stranou.
 • Správce zde prohlašuje, že bude trávit čas chybami serveru a bude se snažit pracovat s maximálním úsilím a minimalizovat veškerá zvláštní rizika, která mohou vyplynout z používání služeb serveru pro uživatele nebo třetí strany.
 • Správce neodpovídá za činnosti uživatelů ani za způsob, jakým využívají služeb nabízených služeb. Správce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití služeb serveru uživateli nebo třetími stranami.
 • Vložení profilu je zdarma.
 • Za zadaný text odpovídá pouze zákazník. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odstranit pochybné a nečitelné texty.
 • Správce neodpovídá za žádné škody, které by mohly vzniknout v důsledku využívání služeb třetí strany přímo, nepřímo nebo náhodně. Správce také neodpovídá za žádné škody, které mohou nastat uživatelům nebo třetím stranám v důsledku toho, že nebudou moci správně využívat služby serveru nebo v přímém či nepřímém spojení s takovou situací.
 • Správce je oprávněn měnit nebo aktualizovat služby serveru bez předchozího souhlasu uživatele a také bez předchozího upozornění. Správce je osvobozen od všech práv, která mohou v této souvislosti vzniknout, z jiných kontextů, zejména:
  • Stanovení limitů pro poskytování služeb, zejména finančních, které se obvykle vztahují na konkrétní stanovené časové období.
  • Implementovat další služby pro zvýšení bezpečnosti služeb, pokud se předpokládá, že takové zlepšení zvyšuje úroveň bezpečnosti nabízených služeb.
  • Změny provozních podmínek serveru z důležitých technických nebo provozních důvodů
  • omezit, zrušit nebo ukončit poskytování služeb: - kvůli závažným technickým nebo provozním podmínkám,
 • Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit. Změna je platná a účinná ode dne, kdy je oznámena na stránkách serveru. Tyto změny budou zahrnuty do textů a budou oznámeny ve formě jako v plné verzi všech závazků a podmínek. Je v zájmu uživatele zkontrolovat tyto úplné podmínky za všech okolností, protože je lze změnit.
 • Uživatel musí být pravidelně informován o změnách podmínek. Pokud se uživatel rozhodne pokračovat ve využívání služeb serveru poté, co tyto změny provedl správce, má se za to, že uživatel tyto změny bez výhrad přijímá.
 • Změny služeb serveru mohou být zaslány uživatelům serveru ve formě e-mailu, SMS nebo MMS. Správce je oprávněn informovat uživatele o službách serveru, jeho funkcích, údržbě, novinkách atd. E-mailem, SMS nebo MMS.
 • Otázky, návrhy nebo stížnosti týkající se služeb serveru nebo jejich podmínek mohou být poskytovatelům zaslány prostřednictvím následujícího formuláře.
 • Poskytovatel neodpovídá za žádné škody, které mohou nastat během používání služeb serveru. Pokud některá z těchto podmínek není platná, nebude to mít vliv na zbývající podmínky. Pokud bude cokoli neplatné, bude nahrazeno novou a podrobnější podmínkou mezi smluvními stranami.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti po jejich provedení.

Nejnovější nabídky

IKEA pracovní lampa KVART

Prodám použitou pracovní lampu IKEA KVART. Tato červená pracovní lampa s klasickým tvarem a směrovaným světlem je ideální jako lampa na čtení u postele, pohovky nebo na psacím stole. Poskytuje přímé světlo, které se výborně hodí na čtení. Díky nastavitelnému ramenu lampy snadno nasměrujete...

260 KčProhlédnout

Dětské kopačky Puma

Prodám dětské kopačky Puma – vel. 37. Kopačky jsou ve velmi dobrém stavu, bez žádné vady. Možnost zaslat poštou nebo osobní odběr Praha-Braník nebo Čerčany.

350 KčProhlédnout

Dětské kopačky Nike

Prodám dětské kopačky NIKE Hyperveno s vnitřní ponožkou – vel. 37,5. Kopačky jsou ve velmi dobrém stavu, bez žádné vady. Vnitřní ponožka chrání kotníky. Možnost zaslat poštou nebo osobní odběr Praha-Braník nebo Čerčany.

390 KčProhlédnout

Začínáme programovat v C#

Prodám použitou knihu Začínáme programovat v C# od vydavatelství Computer Press Používaná, stav viz. foto.

200 KčProhlédnout

Brusle lední Falcon PULSAR 112 vel. 43

Prodám použité chlapecké brusle Botas Falcon Pulsar 112, vel. 43. Ergonomický střih, zesílení v kotníku, jazyk Clima Air, nože Falcon pro rekreační hokej. Lední brusle Falcon PULSAR 112 vel. 43 Nejžádanější model pro hokej a rekreační bruslení za velmi dobrou cenu. Doporučujeme na hokejové...

600 KčProhlédnout

Cyklo helma

Prodám dětskou cyklo helmu Longus vel. XS/S. Osobní odběr Čerčany nebo Praha Branik. Lze zaslat poštou

290 KčProhlédnout

Najdi nabídku ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat inzerenta.